เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.
      นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยมีนางสาวสิริวรรณ ล.ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และคณะครู เข้าร่วมโครงการ ณ อุโบสถวัดป่าคลองกุ้ง
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้ เข้าใจ สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม จนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระวิทยากร พระอาจารย์ชาญชัย สุธมโม วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ได้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น