เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “จันทบุรีสะอาด สวย ด้วยมือเรา”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “จันทบุรีสะอาด สวย ด้วยมือเรา” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ฟุตบาท รางระบายน้ำ การเก็บขยะมูลฝอย และการตัดแต่งกิ่งไม้ โดยความร่วมมือของทุกคนจากทุกภาคส่วน เป็นสัญญาณหรือตัวชี้วัดสำคัญ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งผลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป