เปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี