เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งแรก

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งแรก โดยมีนายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 18 ท่าน ร่วมประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ที่เลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ด้านการบริหารงาน และด้านนิติบัญญัติของเทศบาลฯ ในห้วงระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ไป พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล โดยให้ ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม นำระเบียบ กฎหมายมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนสร้างการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
จากนั้น นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกประธานสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ในที่ประชุม นายพิเชษฐ์ การสดวก สมาชิกสภาเทศบาล มีความอาวุโสสูงสุด จึงทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว และเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล 5 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การกล่าวคำปฏิญาณ การเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลือกเลขานุการสภาเทศบาล โดยที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นายพรชัย ลี้ประกอบบุญ เป็นประธานสภาเทศบาล นายแสงอรุณ เพียรมงคล เป็นรองประธานสภาเทศบาล และนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ในการประชุม ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน สำหรับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน
ทั้งนี้ กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และยกระดับให้เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำต่อไป