21 พฤศจิกายน 2019

เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้บริการทางการแพทย์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล เข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองจันทบุรี
โดยศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์แพทย์จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า มาให้บริการในทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ในครั้งนี้มี 1.นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2.นายแพทย์ภานุพงศ์ สานะสิทธิ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แนะนำสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและการบริการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ แก่ประชาชน โดยวันที่ออกตรวจมีดังต่อไปนี้
– 20 พฤศจิกายน 2562
– 18 ธันวาคม 2562
– 15 มกราคม 2563
– 19 กุมภาพันธ์ 2563
– 18 มีนาคม 2563
– 22 เมษายน 2563
– 20 พฤษภาคม 2563
– 17 มิถุนายน 2563
– 15 กรกฎาคม 2563
– 19 สิงหาคม 2563
– 16 กันยายน 2563
ขณะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ หากเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ รักษาอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่าละเลยสุขภาพของตนเอง ทั้งนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี สามารถมารับบริการด้านสุขภาพอนามัยได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองจันทบุรี โทรศัพท์ 0 3932 1208 และ 03931 1005 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี2562

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่