เทศบาลเมืองจันทบุรี เปิดลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซี ซิโนฟาร์ม เป็นวันแรก

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการฝ่ายประจำ และเจ้าหน้าที่
ตั้งจุดเปิดรับลงทะเบียนพร้อมอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม”ฟรี!
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
.
เทศบาลเมืองจันทบุรี #จัดสรรงบประมาณกว่า_4_ล้านบาท ในการจัดซื้อวัคซีน #ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #จำนวน6000โดส เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
.
โดยเปิดให้มีการลงทะเบียน 2 ช่องทาง พร้อม #ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน ดังนี้
1. ลงทะเบียนออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://docs.google.com/…/1GuXPmUzQrxg7Xoma…/viewform

ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่ายอดลงทะเบียนเต็ม
2. มาลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี (ติดกับดับเพลิง) ตั้งแต่บัดนี้ ช่วงเวลา 08.30 – 12.30 น. และเวลา 12.30 – 14.30 น. หรือจนกว่ายอดลงทะเบียนเต็ม
โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แสดงต่อเจ้าหน้าที่
โดยผู้จะลงทะเบียนรับวัคซีนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– สัญชาติไทย อายุ 18 – 59 ปี
– ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มแรก
– มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
(ต.วัดใหม่ และต.ตลาด)
*ผู้มีความประสงค์ (คุณสมบัติครบถ้วน) ต้องพร้อมฉีดวัคซีน ตามวัน เวลาที่กำหนด
(สำหรับวัน เวลา สถานที่ในการฉีด จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3931 3669 ในวันและเวลาราชการ
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี