เทศบาลเมืองจันทบุรี เตรียมเอกสาร รับการประเมิน LPA ประจำปี 2564

“เทศบาลเมืองจันทบุรี เตรียมเอกสาร รับการประเมิน LPA ประจำปี 2564”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 และรายละเอียดตัวชี้วัดในด้านที่ 1 “การบริหารจัดการ หมวดที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด” โดยกำหนดไว้ว่าตัวชี้วัดหมวดนี้มีคะแนนทั้งหมด 10 คะแนน กำหนดเป็น 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน เพื่อให้ทีมออกตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี