เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
#เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายแสงอรุณ เพียรมงคล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารนำโดย นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และสถานธนานุบาล เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี
การประชุมสภาครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ระเบียบวาระ โดย #ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ #ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 #ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยทุกวาระในที่ประชุมเห็นชอบถือเป็นเอกฉันท์ #ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
🔷 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 91,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)
🔷 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 661,320 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำนักการศึกษา)
🔷 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 45,500 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล)
🔷 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 495,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงรถดูดสิ่งโสโครก หมายเลขทะเบียน 81-0371 จันทบุรี (กองช่างสุขาภิบาล)
🔷 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 45,500 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)
#ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้เสนอการพัฒนาเมืองจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซม และเปลี่ยนหลอดไฟ ก๊อกน้ำ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และลานกีฬาคนรักจันท์ การจัดการปัญหาถนนเป็นหลุมบ่อบริเวณซอยนำสมัย ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณต่าง ๆ และการจัดเก็บขยะ ความสะอาดของถังขยะ บริเวณถนนจันทคามวิถี
ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ และจะเร่งดำเนินการในส่วนที่ประชาชนได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายที่ได้วางไว้ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป