29 กรกฎาคม 2021

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมพร้อมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมพร้อมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติมพร้อมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อสม. อปพร. ประธานชุมชนทั้ง 17 ชุมชน และผู้แทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
เนื่องจากเทศบาลฯ มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมโครงการและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2561-2565) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการเพิ่มเติมโครงการครั้งนี้จะเพิ่มไว้ในปี 2565 เพื่อเป็นการรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยมีโครงการที่เทศบาลดำเนินการเอง จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 42,366,000 บาท โครงการที่อุดหนุนหน่วยงานอื่น การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในชุมชนบ้านมั่นคงบ้านล่างพูนทรัพย์(ชุมชนย่อยที่ 10) รวมเป็นเงิน 177,950 บาท โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล ปรับปรุงถนนจันทคามวิถี (ชุมชนย่อยที่ 8 ) รวมเป็นเงิน 15,250,000 บาท รายการครุภัณฑ์ 1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง 2.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 3.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นเงิน 296,000 บาท และในการประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำประชาคมเพื่อขอรับความเห็นชอบ โดยชุมชนขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ “ทุ่งดอนแดง” จำนวนพื้นที่ 21 ไร่ 1 งาน 32.285 ตารางวา ในการขยายชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เพื่อนำความเห็นชอบในการประชาคมเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ และดำเนินการเสนอเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ทุ่งดอนแดง” ในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ต่ออำเภอเมืองจันทบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เสนอไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้ที่ดินดังกล่าว
ซึ่งในการประชุมประชาคมได้เห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ เพื่อเทศบาลจะได้นำไปบรรจุขอรับความเห็นชอบในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 จากสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไป
เรื่องต่อไป

รองนายกฯลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลข ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ส.ส.จันทบุรี เขต 1 ให้ข้อปรึกษาหารือผู้ค้าขายริมถนนทุ่งนาเชย ขอขยายเวลาการย้ายไปสถานที่แห่งใหม่

#ให้ข้อปรึกษาหารือผู้ค้าขายริมถนนทุ่งนาเชย #ขอขยายเวลาการย้ายไปสถานที่แห่งใหม่ วันอังคารที่ 27 กรกฎา ... Read more