เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร

ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง  และงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี มาดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งปัจจุบันอาคารสถานีฯ      มีสภาพเก่าและ ทรุดโทรม  ไม่แข็งแรง ดูไม่สวยงาม  ซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรีจะดำเนินการย้ายอาคารสถานีขนส่งฯ       มาอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลัง  และปิดอาคารสถานีขนส่งเดิมเป็นการชั่วคราว     เพื่อปรับปรุงให้อาคารสถานีฯ มีความมั่นคง  แข็งแรง  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น  โดยจะย้ายและปิดสถานีขนส่งฯ  ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป  รวมระยะเวลาปรับปรุงอาคารฯ  120 วัน

พร้อมนี้  เทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้จัดสถานที่เป็นอาคารสถานีขนส่งชั่วคราว  โดยจัดตั้งเต็นท์เป็นที่จำหน่ายตั๋ว  จุดจอดรถโดยสารสายต่างๆ  จุดจอดรถรับส่งผู้มารับ-ส่ง  และที่พักผู้มาใช้บริการ  ตลอดจนร้านค้า  ห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ ไว้บริการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังจุดบริการต่อไปนี้

จุดบริการที่ 1  เส้นทาง กรุงเทพฯ บางแสน-พัทยา

จุดบริการที่ 2 เส้นทาง  ระยอง ตราด กบินทร์บุรี กรุงเทพฯ

จุดบริการที่ 3 เส้นทาง   กรุงเทพฯ นครราชสีมา  บุรีรัมย์  แม่สอด ฉะเชิงเทรา

จึงขอประกาศให้ประชาชนที่ต้องการใช้บริการรถโดยสารในการเดินทางไปต่างจังหวัด  ใช้บริการได้ตามจุดจอดรถโดยสารประจำทางชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  เบอร์โทร  039-311299