เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

** ขออภัย, ไฟล์ประเภท xls, doc จำเป็นต้องบีบอัดให้อยู่ในรูปแบบ zip เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย **

คำแถลงงบประมาณ(หน้า1-3).doc

คำแถลงงบประมาณขนส่ง (หน้า 7 ).xls

คำแถลงงบประมาณโรงรับจำนำ (หน้า 6 ).xls

คำแถลงรายจ่าย (หน้า 5).xls

คำแถลงรายรับ (หน้า 4).xls

บันทึกหลักการและเหตุผล(หน้า 8).docx.doc

ประมาณการรายจ่ายสถานธนานุบาล(หน้า364-367).xls

ประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่ง(หน้า369-371).xls

ประมาณการรายรับสถานธนานุบาล(หน้า363).xls

ประมาณการรายรับสถานีขนส่ง(หน้า368).xls

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ (หน้า374).doc

รายงานประมาณการรายจ่าย(หน้า24-167).xls

รายงานประมาณการรายรับ(หน้า18-21).xls

รายจ่ายตามงานและแผนงาน(หน้า 9 -15).xls

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนา(หน้า373).doc

รายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ(หน้า 372).doc

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(หน้า168-296).xls

รายละเอียดประมาณการรายรับ(หน้า22-23).xls

เทศบัญญัติ(หน้า 16-17).xls

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(หน้า297-362).xls