เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 59

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

1. ส่วนที่ 1

2. คำแถลงงบประมาณ(น.1-2)

3. คำแถลงงบประมาณ(น.3)

4. คำแถลงงบประมาณ(น.4)

5. คำแถลงงบประมาณ(น.5-6)

6. ส่วนที่ 2

7. บันทึกหลักการและเหตุผล(น.7)

8. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย(น.8-14)

9. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(น.15-16)

10. รายงานประมาณการรายรับ(น.17-20)

11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ(น.21-24)

12. รายงานประมาณการรายจ่าย(น.25-192)

13. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(น.193-279)

14. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(น.280-316)

15. ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาล

16. รายละเอียดประมาณการรายรับสถานธนานุบาล(น.317)

17. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายสถานธนานุบาล(น.318-321)

18. ส่วนที่ 3 สถานีขนส่ง

19. รายละอียดประมาณการรายรับกิจการขนส่ง(น.322)

20. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายสถานีขนส่ง(น.323-325)

21. ภาคผนวก

22. ภาคผนวกรายจ่ายไม่นำไปตั้งงบประมาณ(น.326)

23. ภาคผนวกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล(น.327)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559

1 ส่วนที่ 1
2 ส่วนที่1 คำแถลงงบประมาณ
3 ส่วนที่1คำแถลงงบประมาณ (รายได้)
4 ส่วนที่1คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย)
5 ส่วนที่1รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
6 ส่วนที่ 2
7 ส่วนที่2บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ
8 ส่วนที่2รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
9 ส่วนที่2บันทึกหลักการเหตุผลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี59
10 ส่วนที่2รายงานประมาณการรายรับปี59
11 ส่วนที่2รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับปี59
12 รายงานประมาณการรายจ่ายปี59
13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปี5
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 59
15 ส่วนที่ 3 สถานธนานุบาล
16 รายละเอียดประมาณการรายรับ(โรงรับจำนำ)
17 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(โรงรับจำนำ)
18 ส่วนที่ 3 สถานีขนส่ง
19 รายละเอียดประมาณการรายรับ(ขนส่ง)
20 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย(ขนส่ง)
21 ภาคผนวก
22 ภาคผนวก รายจ่ายไม่นำไปตั้งงบประมาณ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
23 ภาคผนวก รายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ