เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ร่วมอัญเชิญองค์เต๋าเล่าง่วงกุง กิ๊วฮ๊วงฮุกโจ้ว น่ำ – ปักแชกุง มาเป็นองค์ประธานในงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564
.
ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ โรงเจทั้ง 2 แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี คือ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว วัดเขตร์นาบุญญาราม จัดติดต่อเป็นปีที่ 134 และโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี จัดติดต่อเป็นปีที่ 35 ถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดจันทบุรี อย่างเป็นทางการ
.
🐲 โดยการจัดงานถือศีลกินเจปีนี้ เป็นไปแบบเรียบง่าย ยึดหลักพอเพียง และปลอดภัย ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามสืบต่อไป และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของจังหวัดจันทบุรียังมีจำนวนที่สูง การจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564 ที่ประชุมใหญ่จึงมีมติให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่มคือ #งดการละเล่นอุปลากรจีน #งดการจำหน่ายอาหารในโรงเจ #งดจัดโรงครัวและโรงทาน #งดการเดินขบวนแห่ในกิจกรรมรับเจ้า #ลอยกระทง #และส่งเจ้า โดยใช้รถยนต์ในขบวนต่าง ๆ แทน
.
🍽 สำหรับ #การบริการอาหารเจให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น ได้จัดอาหารเจจำนวนวันละ 500 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป #โดยเทศบาลเมืองจันทบุรีให้ความอนุเคราะห์สถานที่ #และบุคลากร #ดูแลการแจกจ่ายอาหาร ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี