เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
        นางสาวณัฐมน แซ่โง้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ขั้นสูง คำอธิบายเกณฑ์การประเมินพร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน เอกสารการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานระหว่างกัน พร้อมนำกลับไปพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองจันทบุรีให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 

Leave a Comment