29 มีนาคม 2021

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เเละนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยมีนายเพิ่มเกียรติ จุลจาจันทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เเละอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมโครงการ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหราราช (ชั้นบน)
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนของการจัดการเลือกตั้งมักพบปัญหาและอุปสรรคสำคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่อาจมีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เทศบาลเมืองจันทบุรีขึ้น โดยการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน คือ
– รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 อบรม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรม 168 คน
– รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 อบรม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรม 156 คน
– รุ่นที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2564 อบรม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยเลือกตั้ง 1 ผู้เข้ารับการอบรม 144 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 468 คน
เรื่องต่อไป

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 39 หน่วย

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ตรวจติดตามการเลือกตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ... Read more