8 ธันวาคม 2020

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองจันทบุรีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.3๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรี เมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง) งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.ในทุกชุมชน ให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้บริการ และประสานงานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและเร่งด่วนของ อสม. ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในพื้นที่ได้
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทิวา แสงเพ็ชร หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อสม. ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 194 คน ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลัก และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพตนเอง และเพื่อนบ้าน ในรูปแบบของ อสม. เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม และสังคมโดยรวม อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกและศรัทธาในการพัฒนา อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
  
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่

img224

เรื่องก่อนหน้า

การแข่งขัน เซปักตะกร้อกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิ ... Read more