อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ร่วมอบรม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง