24 เมษายน 2019

อบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครู

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และคณะครู ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง) ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และนำไปสู่การปฏิบัติ เปิดโลกทัศน์ โดยศึกษา ดูงานตามสภาพจริง ของสถานศึกษาอื่น และสถานที่สำคัญ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้กับบริบทของเทศบาลเมืองจันทบุรี การจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑๒๐ คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายพงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสอาด ข้าราชการบำนาญ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานประเมินตนเอง และนางเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นางพิมภัทร์ จิตตยานันทกุล นางกาญจนา นิยมนา วิทยากรจากเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 5และ6

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการป ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดขบวนร ... Read more