หัวหน้าส่วนราชการ

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด