หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ฉบับที่ 64

o27-การโอนรับโอน