หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 52)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2558

o27-การเลื่อนขั้นเงินเดือน