12 มิถุนายน 2020

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ027(1)ว 74 ลว 31ก.ค.2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ ข้อ027(2)แจ้งว 136 แก้ไขประกาศคัดเลือกสอบคัดเลือก ฉ 2 ข้อ027(3)แจ้ง ว 193 ลว 30 พ.ย.61 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไป ข้อ027files_29_1 ข้อ027files_29_2 ข้อ027ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง(1)

เรื่องต่อไป

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ028สรุปผลโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562

เรื่องก่อนหน้า

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ITA)

ข้อ026-027แผนการพัฒนาบุคลากร (ปี 2561-2563) ข้อ026แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563