26 เมษายน 2021

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสอบแข่งขัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ล่าสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร (ปี 2564-2566)

สรุปการไปอบรม

การย้าย

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การเลื่อนระดับ

การเลื่อนระดับสายงานวิทยาศาสตร์

การโอนรับโอน เอกสารแนบสายงานวิทยาศาสตร์

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

การสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)

การสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) การสอบแข่งขัน

เรื่องต่อไป

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เรื่องก่อนหน้า

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหาารทรัพยากรบุคคล