สาระสำคัญของสัญญาฯ (ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2562 ถึง 150.2/2562)