9 กรกฎาคม 2020

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มิถุนายน 63

img231 img230 img229 img228 img227 img226 img225 img224 img223 img222 img221 img220 img219 img218 img217 img216 img215 img214 img213 img212 img211 img210 img209 img208 img207 img206 img205 img204 img203 img202 img201 img200 img199 img198 img197 img196 img195 img194 img193 img192 img191 img190 img189 img188 img187 img186 img185 img184 img183 img182 img181 img180 img179 img178 img177 img176 img175 img174 img173 img172 img171 img170 img169 img168 img167 img166

เรื่องต่อไป

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 63

img165 img164 img163 img162 img161 img160 img159 img158 img157 img156 img155

เรื่องก่อนหน้า

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

img274 img273