สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เมษายน 2563