สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มกราคม 2562