22 พฤศจิกายน 2019

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล)

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง

เรื่องก่อนหน้า

ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี2562