6 พฤศจิกายน 2019

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

เรื่องต่อไป

กำหนดผ่อนผันให้มีการจำหน่ายสินค้าฯ

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 62