สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว กันยายน 2562