สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว สิงหาคม 2562