4 กันยายน 2019

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว สิงหาคม 2562

เรื่องต่อไป

โครงการคัดแยกขยะ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครง ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562