สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มิถุนายน 2562