สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 648/2561 ถึง 690/2561