สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอย

สัญญาเลขที่1 2565