สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เทศบาลเมืองจันทบุรี สัญญาเลขที่ 46/2566

สัญญาให้เอกชนดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เทศบาลเมืองจันทบุรี สัญญาเลขที่ 46/2566