สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 387/2567 (ก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

สัญญาเลขที่ 387/2567

Leave a Comment