สวอปเชิงรุกลูกจ้างต่างด้าว ตลาดสวนมะม่วงด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน ATK

วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 21.30 น.
นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่ดำเนินการสวอปเชิงรุก
ตรวจหาเชื้อ COVID – 19 🦠
ด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน
Antigen Test Kit (ATK)
แก่ลูกจ้างต่างด้าวในตลาดสวนมะม่วง
โดยเช้านี้ (5 กันยายน 2564)
เวลา 07.30 น. รองนายกเทศมนตรีฯ
ดำเนินการให้กองสวัสดิการสังคม
รับ – ส่ง ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 😷
ที่ตรวจ ATK ผล 2 ขีด จากชุมชน
ไปรับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT – PCR
อีกครั้งที่ รพ.พระปกเกล้า ต่อไป