สมาชิกสภา

–: อยู่ระหว่างเลือกตั้ง :–

ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองจันทบุรีควรเน้นแก้ปัญหาทางด้านใด