8 ตุลาคม 2018

สนช.ดูงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

(12 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งชุมชนให้ครอบคลุมมิติสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสังคมอย่างบูรณาการ ณ ร้านอาหารท่ามาจัน และบ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร

เรื่องต่อไป

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

ผู้บริหารฯ เยี่ยมแม่หลังคลอด

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณส ... Read more