22 มกราคม 2019

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ข่าวฉบับที่ 3 / 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖2                          โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาล      สมาชิกเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะครู และนักเรียนร่วมงานฯ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ ๒

จากนั้นนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง โดยมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล            รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมงานฯ

การจัดงานวันเด็กของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญ    และกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน โดยในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562                 ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา    ร่วมพัฒนาชาติ” เมื่อเด็ก และเยาวชนเติบโตขึ้นจะเป็นกำลังของประเทศไทย เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้รักสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันเด็กในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี        ได้รับการสนับสนุนจักรยาน และของขวัญของรางวัลมากมาย จากหน่วยงาน ร้านค้า คหบดี ในจังหวัดจันทบุรี       สร้างความปลาบปลื้มให้แก่เด็กเป็นอย่างมาก

 

ภูมิรัตน์ เปรมกมล  ข่าว – พิมพ์ / ธานินทร์ มนัทยา  ภาพ / ปวิชญา  บุญรินทร์ ตรวจ

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการอบรมลูกเสีือ-เนตรนารีฯ

เรื่องก่อนหน้า

มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา ศรี ... Read more