วันท้องถิ่นไทย 18 เมษายน

*ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย*ทีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น.
นายกิจโชฐพร  โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย
.
เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระที่ตนมีต่อประชาชน ต่อสังคมประเทศชาติ รวมทั้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว อันเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นในจนถึงปัจจุบัน