วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 🇹🇭
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมในกันทำมือแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี