ลงพื้นที่ ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พร้อมทั้งมอบไม้เท้าช่วยเดิน (สามขา) ให้แก่ผู้พิการภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี