ลงพื้นที่สำรวจคลองน้ำใส

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.
    นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี สำนักงานจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กรมเจ้าท่า เทศบาลเมืองท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายเนินวง ร่วมสำรวจคลองน้ำใส เพื่อกำหนดจุดการปรับปรุงพัฒนาฟื้นฟูคลองน้ำใส ให้มีความสวยงาม สะอาด และสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป