ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้ง “ถังขยะเปียกรวม” จำนวน 2 จุด

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีม สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้ง “ถังขยะเปียกรวม” จำนวน 2 จุด บริเวณ
🟢 วัดตะบกเตี้ย
🟢 โรงเก็บพัสดุ (ทุ่งดอนแดง)
พร้อมแจกแผ่นพับ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน #โดยงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการประกาศให้ความรู้เรื่องการแยกขยะต้นทาง #วิธีการจัดตั้งถังขยะเปียก #เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย โดยนำขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย มาทิ้งที่ถังขยะเปียกรวม