ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนที่ 2 และ 5

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนที่ 2 และ 5