ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ซอยเมตตา 1 ชุมชนที่ 7 (วัดป่าคลองกุ้ง)

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
           นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ซอยเมตตา 1 ชุมชนที่ 7 (วัดป่าคลองกุ้ง)
ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ลายไทยการโยธา ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเมตตา 1 ชุมชนที่ 7 (วัดป่าคลองกุ้ง) และได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ และตรวจรับงานจ้างตามโครงการฯ ดังกล่าว