ลงพื้นที่รับตัวผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นำส่งกลับบ้าน ชุมชนที่ 4

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รับตัวผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาอาการ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นำส่งกลับบ้าน ชุมชนที่ 4