ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสา และวัสดุการศึกษา) ลงสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสรายบุคคล ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี
พบว่า มีเด็กและเยาวชนในกลุ่มอายุ 2 – 18 ปี เว้นแต่กรณีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษให้ขยายอายุเป็นไม่เกิน 25 ปี ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบรวม จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ณ ชุมชนที่ 7 , 10 และ 14 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็กนอกระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา จึงได้มอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์ #เทศบาลเมืองจันทบุรี