ลงพื้นที่มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 8 ราย ณ ชุมชนที่ 3

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกรรมการชุมชนที่ 3 นำ “กล่องปันสุข” มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 8 ราย ณ ชุมชนที่ 3